MAKALAH THAHARAH PDF

Ischak Rahardjo, Stikap, Education Department, Graduate Student. Studies Education, Islamic Law, and Islamic Philosophy. shalat. psikologi. Psikologi. Tuntunan Shalat. Lengkap. Risalah Tuntunan . Shalat Shalat dan. Thaharah. makalah shalat berjamaah. Syarat wajib melakukan thaharah yang paling utama adalah beragama Islam dan Interested in MAKALAH THAHARAH FUNGSI DAN ?.

Author: Samushura Arashisida
Country: Brazil
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 18 May 2013
Pages: 347
PDF File Size: 18.66 Mb
ePub File Size: 8.80 Mb
ISBN: 551-6-57215-151-2
Downloads: 26853
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zoloshakar

Peranan penting Thaharah ini akan dapat kita lihat dalam pemecahannya yang terdapat pada bagian isi makalah ini yang menjelaskan tentang Thaharah, macam Thaharah, kedudukan Thaharah, hingga pembagian air yang mana sebagai alat yang digunakan dalam Thaharah tersebut. Darah haidh ialah darah yang biasa keluar tiap bulan dari rahim wanita. Macam-macam Air dan Pembagiannya Alat terpenting untuk bersuci ialah air. Mereka mengubah perkataan-perkataan taurat dari tempat-tempatnya.

Makalah Tentang Thaharah Autosaved Full description. Air seperti ini adalah air yang telah berubah karna terkena najis. Cara mensucikannya,cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis itu sampai bersih.

Hingga diantara mereka ada yang mengatakan: Air najis yang tak boleh digunakan, karna ia tak mengangkat hadats dan tidak menghilangkan najis. Mereka saling mencintai dan saling membantu dalam mengerjakan kebaktian serta ketakwaan.

Hadats ialah keadaan yang menghalangi thaharah. Ia adalah air yang masih dalam keadaannya yang asli.

Jenis thaharah ini adalah khusus yang mengenai tubuh, seperti wudhu, mandi dan t ayammum. Dia itulah yang sanggup membersihkan seluruh anggota tubuhnya dari segala sesuatu yang dapat mengundang kemungkaran allah dan sanggup membersihkannya dari noda-noda maksiat dengan cara melakukan ketaatanketaatan.

Air dua kullah sendiri kalau diukur dengan ukuran liter adalah makwlah berikut: Pengecualian tnaharah hal itu ialah: Sesungguhnya hati yang diisi degan kemunafikan, kesombongan, dan kedengkian, menghina sesama hamba Allah, berburuk sangkakepada orang lain, membenci orang-orang mukmin yang saleh, menyukai orang kafir dan orang yang jahat lainnya. Cara lain yang mengandung sarana untuk mensucikan kulit binatang ialah dengan menyamak. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan mensucikan.

  KARMIC PALMISTRY PDF

Air yang digunakan untuk bersuci itu adalah air yang suci zatnya dan dapat mensucikan yang lainnya. Orang yang tidak berwudhu disebut hadits kecil. Benda cair itu tidak menjadi najis, apabila tidak berubah karna najis itu. Kemuliaan makhluk adalah karena kedekatannya dengan pencipta-Nya. Agar badan kita suci dari hadast dan najis. Sekalipun air telah berubah warnanya, namun ia masih dinamakan air mutlak.

Baik ia turun dari langit maupun mengalir diatas tanah.

Maoalah dengan air murni ialah zat cair yang dinamakan air yang tidak bercampur se[erti air hujan dan sebagainya. Mengenai barang cair yang terkena najis, menurut jumhur ulama, najislah semuanya.

Hanya saja akal tidak mampu memberikan detailnya. Ini pendapat yan paling kuat. Yang dimaksud air yang suci adalah air yang tidak mengandung najis.

Contoh manusia seperti itu adalah manusia yang paling baik, paling utama, dan paling layak memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang baik dari tahharah atau dari para pembaca yang kurang meminati tentang bacaan yang mengenai Thaharah.

Remember me Forgot password?

Internet Archive Search: subject:”Thaharah”

Najis hakiki adalah kotoran yang menghalangi thahaeah shalat tanpa ada keringanan, seperti darah dan kotoran manusia. Dan itu semua bisa dilakukan jika seseorang bisa membersihkan anggota tubuhnya dari kerusakan dan merusak, dari kezaliman dan menzalimi, dari kemungkaran dan kekejian, dan juga dari perbuatan maksiat kepada allah sekalipun itu hanya mengakibatkan dosa kecil. Jika seseoorang mendapatkan pertolongan serta petuunjuk dari Allah, hal itu karena ia mau menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan halhal uang disukai dan diridoi Allah.

  EL TRAJE DEL EMPERADOR GUILLERMO MACHUCA PDF

Najis yang dapat dimaafkan antara lain: Adapun wanita yang istihadhah, yakni masih tetap mengeluarkan dara sesudah waktu penetapan haidh dan mskalah wajib mengerjakan sembahyang, hanya harus mandi dulu sebelum mengerjakan sembahyang.

Sama seperti mereka dalam hal kekufuran, kesesatan, dan kebohongan adalah orang munafik yang mengaku beriman namun hatinya tidak. Oleh karana itu kita tahu betapa pentingnya memperhatikan hati dengan cara membersihkannya dari segala kezaliman yang muncul dari kemaksiatankemaksiatan, thaaharah menghiasinya dengan cahaya-cahaya iman sebagai buah amal-amal yang saleh serta akhlak-akhlak yang terpuji.

makalah thaharah

Oleh sebab itu, syariat memerintahkan agar seseorang menjauhkan dirinya dari najis dalam segala kondisinya Allah mewajibkan untuk membersihkan diri dalam semua hal saat dia akan menghadap Tuhannya seperti saat shalat.

Kemudian dalam melakukan thaharah,ada sopan santun adap yang harus dipatuhi,ialah sebagai berikut: Sedangkan gama-agama lain tidak memiliki konsern konsern thqharah yang sedemikian hebat yang melebihi islam terhadap kebersihan.

Bila dijilat anjing, wajib dicuci 7 kali, salah satunya thaharaah menggunakan debu. Macam-macam Thaharah Thaharah memiliki macam-macam,yaitu terdiri dari dua macam, antara lainnya sebagai berikut: Bersuci dari najis berlaku pada badan,pakaian dan tempat.

Islam sangat peduli dengan kebersihan manusia, kebersihan rumah, kebersihan jalan, kebersihan masjid dan yang lainnya. Kesimpulan Thaharah merupakan media atau cara untuk membersihkan diri yang mana thxharah juga kedalam ibadah, tanpa ada dilakukannya Thaharah dalam melakukan ibadah seperti shalat wajib, maka shalatnya tersebut tidak sah atau batal. Barang-barang yang najis Barang yang najis ialah kotoran yang wajib mensucikannya bagi tiap muslim, apabila mengenai dirinya, pakaian atau tempatnya.

Kebersihan sama dengan menjaga kesehatan.