AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Samugore Balkree
Country: Kosovo
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 17 July 2008
Pages: 283
PDF File Size: 20.12 Mb
ePub File Size: 20.80 Mb
ISBN: 923-1-30973-280-3
Downloads: 42072
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taulmaran

Arnold, Oxford University Press. The Basics2nd, Psychology Press. The History of Linguistics. Veranderings kan spesifieke klanke behels, of die hele fonologiese sisteem. Sulke korrelasies word implikasionele taaluniversalia genoem.

Afrikaans Grammar

Olie op plank, Tale kan geklassifiseer word in verhouding tot hulle grammatikale soorte. Die gebruik van taal is diep gewortel in die menslike kultuur. Rondom ses maande sal ‘n kind begin babbel, en die spraakklanke of handgebare begin maak van die tale wat om hulle gebruik word.

Klankverskuiwing kan bestaan uit die vervanging van een spraakklank of fonetiese kenmerk deur ‘n ander, algehele verlies van die betrokke klank of selfs die bekendstelling van ‘n nuwe klank grammatik ‘n plek waar voorheen geen klank was nie.

Let op dat met vloeiende spraak daar geen duidelike verdelings is tussen segmente nie, slegs ‘n gladde oorgang soos die stemorgane beweeg. Afriksans Review of Neuroscience Weergawes Lees Wysig Wysig bron Wys geskiedenis. Taalveranderings vind op alle vlakke plaas van die fonologiese tot woordeskat, morfologie, sintaksis en diskoers.

Dit gebeur gereeld as woorde of morfeme erodeer en die grammatikale stelsel onbewustelik herrangskik word om te kompenseer vir die verlore element. Die Indo-Europese taalfamilie het die oorhand gekry tydens die Eurasiese migrasieperiode AD en daarna gevolglik deur die Europese koloniale uitbreiding, wat die Indo-Europese tale polities en dikwels getalsgewys gevestig het as die dominante tale in die Amerikas en meeste van Afrika.

  COMUNERA CASTILLA PDF

In die ‘s formuleer Noam Chomsky die generatiewe taalteorie. Konsonante kan ook stemhebbend grammatiika stemloos wees, afhangende van of die stembande deur middel van lugvloei vibreer met die maak grzmmatika klanke. In verskeie tale, vernaam meeste Indo-Europese tale, kan enkelmorfeme verskeie bepaalde betekenisse besit wat nie ontleed kan word in kleiner segmente nie.

Van Valin, jr, Robert D. Konsonantklanke grammmatika volgens die plek van artikulasie, bv. In enige taal is daar slegs ‘n beperkte aantal klanke wat gemaak kan word deur die menslike stemorgane wat bydrae tot die saamstel van betekenis. Hoe dit ook al sy, elke taal kontrasteer klanke op verskillende maniere. As ‘n persoon byvoorbeeld aan ‘n etenstafel vra: The Cambridge Encyclopedia of Language. Insgelyks onderskei Afrikaans nie foneties tussen geaspireerde en niegeaspireerde uitsprake van konsonante nie, hoewel baie tale dit doen: In sulke gevalle sal hulle geredelik ‘n kommunikasievorm saamstel wat trekke van beide tale bevat, maar met ‘n vereenvoudigde grammatikale en fonologiese struktuur.

Die meer algemeen gesproke tale domineer die minder algemeengesproke tale en dus verdwyn die minder gesproke tale op die ou einde uit die bevolkings. Die soorte verskille is nie deel van die linguistiese sisteem nie, maar is ‘n belangrike komponent van hoe taalgebruikers taal gebruik as sosiale gereedskap om groepe mee te vestig.

In Afrikaans is vrammatika basiese volgorde SVO: Chomsky stel voor dat “‘n lukrake mutasie plaasgevind het, miskien na ‘n rare kosmiese-straalstortbui waartydens dit die verstand geherorganiseer het en ‘n taalorgaan ingeplant het in ‘n andersins primaatbrein.

Die kwaliteit verander ook afhangende van of die lippe grqmmatika is in teenstelling met ongerond, wat onderskeidings veroorsaak soos tussen [i] ongeronde voorklinker, Afrikaans “ie” en [y] geronde voorklinker, Afrikaans “u”.

Die Ethnologue word ook soms gekritiseer vir die gebruik van kumulatiewe data oor baie dekades versamel, wat beteken dat grammtaika eksakte sprekergetalle dikwels verouderd is, en van die tale wat as lewend geklassifiseer is grammqtika dalk uitgesterf het. Die sin is ontleed as bestaande uit ‘n naamwoordstuk, ‘n werkwoord, en voorsetselstuk; die voorsetselstuk is verder onderverdeel in ‘n naamwoord- en voorsetselstuk, en die naamwoordstuk weer uit ‘n lidwoord en naamwoord.

  EL HOMBRE QUE PLANTABA RBOLES JEAN GIONO PDF

Sedert geboorte reageer babas meer geredelik op menslike spraak as ander klanke. Soos die generasie van jong aanleerders ouer word sal baiemaal gesien kan word dat die pidgin sy struktuur verander en ‘n groter mate van kompleksietyd aanneem.

Afrikaanse Grammatika

Tale word deur die mense gebruik wat dit praat om te kommunikeer en ‘n magdom sosiale take te verrig. As niemand meer die taal praat grammmatika word dit ‘n uitgestorwe taal.

Die Byblese mite van die Toring van Babel is een so verhaal; ander kulture het verskillende verhale van hoe taal ontstaan het.

Die woordklasse voer ook verskillende funksies uit in graammatika. Klankveranderinge kan aangepas word afrikans indien ‘n klank verander slegs as dit voorkom in die omgewing van sekere ander klanke. Enkele skryfstelsels gebruik teenoorgestelde rigtings met afwisselende lyne, en ander weer, soos die antieke Maja-skrif kan in enige rigting geskryf word en gebruik grafiese leidrade om die rigting vir die leser aan te dui.

Dit is in meeste tale moontlik om komplekse woorde saam te stel wat opgebou is uit verskeie morfeme. Sumeriese skrifgeleerdes het egter reeds rondom v. Mondelingse en gebaretale bevat ‘n fonologiese stelsel wat beheer hoe simbole gebruik word om reekse bekend as woorde of morfeme te vorm, en ‘n sintaktiese sisteem wat weer beheer hoe woorde en morfeme saamgevoeg word om grammaatika en sinsdele te vorm.